Oszczędzaj czas i pieniądze

Ubezpieczenia komunikacyjne

Komunikacyjne

To najpopularniejsze ubezpieczenia. W ramach nich można wyróżnić te obowiązkowe – tzw. OC posiadacza pojazdu mechanicznego i dobrowolne takie jak Auto Casco, NNW kierowcy i pasażerów, Assistance, Auto Szyby, Pojazd Zastępczy, Ochrona Prawna, Zielona Karta i wiele innych opcji. Wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC ppm) to obowiązek każdego kierowcy. Powinien on wozić zawsze ze sobą oryginał polisy lub dowód opłacenia ostatniej składki….

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

OC ppm zawiera się na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm.). Minimalna suma gwarancyjna jest ustalana przez ustawodawcę. Z ubezpieczenia tego są pokrywane szkody zarówno w mieniu jak i na osobach – poszkodowany otrzymuje odszkodowanie za zniszczony samochód, ubranie, itp., każda poszkodowana osoba ma prawo domagać się odszkodowania również z tytułu uszczerbku na zdrowiu, zadośćuczynienia za ból, straty moralne itp. Od 01.01.2005 roku ubezpieczenie OC ppm obowiązuje na terenie RP oraz państw, które są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi – Regulaminu Wewnętrznego. Dzięki temu porozumieniu możemy bez przeszkód poruszać się po wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz niektórych krajach nie należących do UE. Z kolei w pozostałych krajach musimy posiadać tzw. Zielona Kartę.

Co wynika z ustawy?

Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu zarejestrowania pojazdu. Każda osoba musi ubezpieczyć swój pojazd w minimalnym zakresie tj. OC ppm z okresem odpowiedzialności 12 miesięcy. W przypadku zakupu pojazdu będącego już zarejestrowanym na terytorium Polski bez ważnego ubezpieczenia, koniecznym jest aby zawrzeć je w dniu zakupu pojazdu. Jeżeli nie spełnimy swego obowiązku grożą nam wysokie kary z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Maksymalny wymiar za brak ubezpieczenia wynosi odpowiednio:

samochodów osobowych 500 euro (około 2100zł), samochody ciężarowe 800 euro ( około 3360zł), pozostałe pojazdy 100 euro (około 420zł)

Już za 1-7 dni bez ważnego OC grozi nam 20%, a za 8-14 dni 50% z podanej powyżej kwoty.

Istotny wpływ na wysokość składki za ubezpieczenie mają: wiek ubezpieczonego, posiadane zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, pojemność silnika, marka i typ pojazdu, wiek samochodu, przeznaczenie pojazdu, rodzaj pojazdu, zawód ubezpieczonego i wiele innych.

Ważna informacja: lata (zniżki) bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia są honorowane przez wszystkie TU, natomiast aby zmienić Ubezpieczyciela należy to uczynić na piśmie przynajmniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Auto Casco

Ubezpieczenie AC zawiera się na zasadach dobrowolności. W ramach tego ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń pokrywa szkody powstałe w naszym pojeździe z naszej winy. TU oferują przeróżne opcje i warianty ubezpieczenia. Aby być dobrze ubezpieczonym w zakresie AC należy zwrócić szczególną uwagę, czy wykupiona polisa zawiera co najmniej następujące elementy: zniesiony udział własny w szkodzie, zniesiona amortyzacja części zamiennych, zakres ubezpieczenia (pełny czy ograniczony), wariant: serwisowy czy kosztorysowy. Dodatkowe opcje to np.: stała suma ubezpieczenia, brak konsumpcji sumy ubezpieczenia, zakres terytorialny na Polskę lub Europę i inne. Jakość i zakresy w naszej polisie w znaczącym stopniu decydują o wysokości składki. Dlatego reklamy mówiące o tym, iż można wykupić ubezpieczenie o 30% taniej są  prawdziwe – niestety nie mówi się w nich o zakresie tego ubezpieczenia – okazuje się to przy zgłaszaniu szkody.

Osoby posiadające ubezpieczenie AC powinny pamiętać o tym aby: nie zostawiać w pojeździe dokumentów ani kluczyków, mieć naklejoną nalepkę z numerem rejestracyjnym na szybie, mieć ważne badania techniczne, a w razie jakiejkolwiek szkody zgłosić ją w określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia terminie. Koniecznym jest zapoznać się przynajmniej z listą wyłączeń – czyli z aco i w jakich przypadkach TU może nie wypłacić nam odszkodowania.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów

Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody na osobie zarówno kierowcy jak i pasażerów i to niezależnie od tego czy kierujący pojazdem był sprawcą szkody, czy nie. Co istotniejsze z tego ubezpieczenia możemy wystąpić o wypłatę odszkodowania nawet w przypadku, jeżeli otrzymamy odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy szkody.

Od pewnego czasu funkcjonuje na rynku wariant ubezpieczenia NNW, gdzie ubezpieczonym może być tylko kierowca. Jest to atrakcyjne rozwiązanie dla osób których praca związana jest z prowadzeniem pojazdów np. przedstawiciel handlowy, zawodowy kierowca, itp.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie ASS jest coraz popularniejszym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Oferowane przez TU polisy z zakresu ASS dotyczą przeważnie samochodów osobowych jak i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, niektóre TU maja również ofertę skierowaną dla posiadaczy motocykli. Najważniejszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę przy zakupie takiej polisy są wszelkie limity kilometrowe wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Warto sprawdzić czy wybrany wariant obejmuje tylko zdarzenia związane z wypadkiem drogowym, czy również różnego rodzaje awarie pojazdu, a także jeżeli nasz samochód jest nam bardzo potrzebny do codziennego funkcjonowania, czy mamy rozszerzenie o wynajem samochodu zastępczego.

Auto Szyby

Jest to ubezpieczenie wyodrębnione jako osobne ryzyko z zakresu Auto Casco. Jest interesującym z tego względu, iż daje nam możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w zakresie uszkodzenia szyb za niewielką składkę roczną, a wykupienie tej opcji jest dostępne zarówno z samym tylko ubezpieczeniem OC jak i z AC. Istotną cechą tego ubezpieczenia jest to, iż skorzystanie z niego i wymiana uszkodzonej szyby nie powoduje utraty zniżek z tytułu bezszkodowości w ubezpieczeniach OC i AC.

Pojazd zastępczy

Dodatkowe ubezpieczenie – opcja do ubezpieczenia OC lub AC – dające w razie wypadku, kradzieży lub awarii możliwość skorzystania z samochodu zastępczego maksymalnie na okres 14 dni.

Ochrona Prawna

Ubezpieczenie ochrony prawnej nie jest jeszcze w Polsce zbyt dobrze znane, jednak w krajach Unii Europejskiej działa już od ponad 100 lat z dużym powodzeniem. Ustanawiając pełnomocnika albo obrońcę trzeba mu zapłacić, a kierując sprawę do sądu należy opłacić wpis, biegłego itd. Poważne kłopoty mogą się pojawić, gdy spowodujesz wypadek drogowy i  wtedy potrzebny będzie dobry prawnik. Właśnie od takich kosztów można wykupić ubezpieczenie.

Zielona Karta

To ubezpieczenie jest oferowane przez większość TU na zasadach darmowego rozszerzenia do polisy OC. Jednak niektóre TU każą sobie za nie zapłacić. Jeżeli planujemy wyjazd do kraju gdzie potrzebna nam będzie Zielona Karta to  warto zorientować się przed wykupieniem ubezpieczenia OC, czy otrzymamy ją za darmo i zadbać o nią wcześniej.

Skontaktuj się z naszymi pracownikami

Klienci
  • Kantor Gold
  • Impulso
  • FHU Stańczyk
  • Cukiernia Aleksander
  • In Time
  • Restauracja Marlin