Oszczędzaj czas i pieniądze

Ubezpieczenia firmowe

Ubezpieczenia firmowe

Ubezpieczenia firmowe obejmują ubezpieczenie majątku firmy od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, od dewastacji, szyb od stłuczenia, cargo, i wiele innych, a przede wszystkim coraz popularniejsze i potrzebne w działalności gospodarczej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i wykonywania działalności z wieloma rozszerzeniami. Również wykonywanie pewnych zawodów wiąże się z obowiązkiem ustawowym zawarcia ubezpieczenia OC zawodu.

Ubezpieczenia obowiązkowe – OC wykonywanego zawodu

Ustawodawca ściśle określił zawody, w trakcie wykonywania których występuje obowiązek ubezpieczenia w zakresie od Odpowiedzialności Cywilnej wykonywanego zawodu. Poniżej podajemy listę zawodów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC:

OC adwokatów
OC radców prawnych
OC notariuszy
OC podmiotu przyjmującego zamówienia na świadczenia zdrowotne
OC prowadzącego biura rachunkowe
OC biegłych rewidentów
OC doradców podatkowych
OC zarządców nieruchomości
OC pośredników nieruchomości
OC rzeczoznawców majątkowych
OC organizatorów imprez masowych
OC komorników
OC organizatorów turystyki
OC podmiotów eksploatujących obiekty jądrowe za szkody jądrowe
OC architektów i inżynierów budownictwa
OC rzecznika patentowego
OC detektywów
OC podmiotów ratownictwa medycznego
OC podmiotów certyfikujących podpis elektroniczny
OC agentów ubezpieczeniowych
OC brokerów ubezpieczeniowych

Należy pamiętać, iż OC zawodu to nie to samo co OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej!

Ubezpieczenia firmowe – dobrowolne

Dobrowolne ubezpieczenia firmowe są niezbędnym elementem w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Dobrze dobrany zakres ubezpieczeń gwarantuje nam bezpieczeństwo i pomoc w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji związanych z prowadzoną działalnością, czy posiadanym mieniem. Na majątek firmy pracujemy przez wiele lat, a np. powódź, pożar, czy inne zdarzenie w kilka chwil może spowodować, że nie mamy już niczego. Wówczas z pomocą przychodzi nam Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym wykupiliśmy polisę. Istnieje wiele możliwości co do zakresu ubezpieczenia i poniżej postaramy się je przedstawić.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Zakres ryzyk przedstawia się następująco: pożar, piorun, wybuch, upadek statku powietrznego, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, pękanie mrozowe, powódź, przepięcie, sadza, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu lądowego, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, zalanie, zapadanie się ziemi, koszty uprzątnięcia miejsca po szkodzie.

Dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia mogą być klauzule: rozmrożenia, aktów terrorystycznych, drobnych prac remontowych, katastrofy budowlanej, wandalizmu, ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych, nowych miejsc ubezpieczenia i inne.

Możliwym jest ubezpieczenie m. in. następujących grup mienia: budynki i budowle, lokale, maszyny i urządzenia będące środkami trwałymi, wyposażenie, środki niskocenne, środki obrotowe, mienie przyjęte od osób trzecich, w celu wykonania usługi (naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania itp.), do sprzedaży komisowej, wartości pieniężne, nakłady inwestycyjne, mienie prywatne pracowników.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Podstawowym zakresem jest ubezpieczenie mienia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji a także koszty naprawy zniszczonych zabezpieczeń. Dla wartości pieniężnych zakres rabunku może być rozszerzony o rabunek w czasie transportu.

Ubezpieczeniem mogą być objęte następujące grupy mienia: maszyny i urządzenia będące środkami trwałymi, wyposażenie, środki niskocenne, środki obrotowe, mienie przyjęte od osób trzecich, w celu wykonania usługi (naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania itp.), do sprzedaży komisowej, wartości pieniężne, nakłady inwestycyjne, mienie prywatne pracowników.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

W zakres tzw. ubezpieczenia all risk (od wszystkich ryzyk) wchodzą między innymi tanie ryzyka jak: pożar (w tym również dym, sadza, osmalenie, przypalenie), wybuch, huragan, lawina, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, piorun, powódź, grad, śnieg, deszcz nawalny, zalanie; zdarzeń technicznych lub technologicznych np.: przepięcie, zwarcie, indukcja; kradzieży z włamaniem lub rabunku, działania człowieka polegającego na:
niewłaściwej obsłudze sprzętu na skutek np.: nieostrożności, zaniedbaniu, błędu operatora, zniszczeniu lub uszkodzeniu przez osoby trzecie, koszty naprawy zniszczonych zabezpieczeń.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego można rozszerzyć o klauzulę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach samochodowych.

Ubezpieczeniem może być objęte następujące mienie: sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, wymienne nośniki danych, zbiory danych, licencjonowane oprogramowanie systemowe i użytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej.
Ubezpieczony sprzęt elektroniczny nie powinien być starszy niż 5 lat – po spełnieniu pewnych warunków możliwym jest przyjęcie do tego ubezpieczenia sprzętu nie starszego niż 8 lat.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Ubezpieczenie to chroni od szkód powstałych wskutek stłuczenia, rozbicia lub pęknięcia przedmiotów wymienionych poniżej. Zakres ochrony ubezpieczeniowej może być rozszerzony o pokrycie kosztów ustawienia i rozbiórki rusztowań niezbędnych do demontażu albo wstawienia ubezpieczonych przedmiotów szklanych oraz o zwrot kosztów wykonania np. napisów reklamowych.

Grupy mienia mogące zostać objęte ubezpieczeniem: szyby okienne i drzwiowe, oszklenie ścian i dachów, płyty szklane stanowiące składową część mebli, gablot reklamowych, kontuarów, stołów i lad sprzedażnych, przegrody ścienne, osłony kontuarów, boksów i kabin, lustra wiszące, stojące i zamontowane na stałe, szyldy i transparenty, szyby przeciwporanieniowe, kuloodporne i przeciwwłamaniowe.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem działalności

Ubezpieczenie OC działalności i posiadania mienia, jak już podaliśmy we wstępie ubezpieczeń firmowych, jest bardzo ważnym, jeżeli nie najważniejszym z ubezpieczeń firmowych. Klienci często nie zdają sobie sprawy z tego, jak duże zobowiązanie może powstać w związku ze szkodą wyrządzoną osobie trzeciej (np. firma budowlana prowadzi wykopy i nieprawidłowo zabezpieczyła ten wykop – niestety do wykopu wpadła osoba przechodząca obok i doznała ciężkich obrażeń ciała – sąd zasądza dla poszkodowanego kwotę 50.000 zł oraz miesięczną rentę w wysokości 500zł) – takich przypadków można by mnożyć bardzo wiele.

Oprócz podstawowego zakresu ubezpieczenia OC – właściciel firmy może rozszerzyć zakres o szereg innych klauzul:

OC za produkt,
OC pracodawcy,
OC za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego nieprzenoszącego prawa własności,
OC za szkody w mieniu ruchomym użytkowanym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego nieprzenoszącego prawa własności,
OC za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
OC za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdów mechanicznych,
OC za szkody spowodowane działaniem lub awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
OC za szkody w mieniu przechowywanym,
OC za szkody w mieniu poddanym obróbce, naprawie lub czyszczeniu,
OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
OC za szkody w środowisku naturalnym,
OC za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych lub zakażenia w związku z prowadzeniem działalności polegającej na świadczeniu usług fryzjerskich i kosmetycznych,
OC za szkody powstałe na skutek utraty dokumentacji powierzonej przez osobę trzecią, w celu wykonania usługi,
OC za szkody powstałe na skutek przeprowadzania jazd próbnych,
OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej,
OC za szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług,
OC za szkody wyrządzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczenia transportowe

Wyróżniamy następujące rodzaje ubezpieczeń transportowych: OC przewoźnika w krajowym transporcie drogowym, OC przewoźnika w międzynarodowym transporcie drogowym, OC spedytora oraz ubezpieczenie CARGO (mienie w transporcie).

OC przewoźnika w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym

Ubezpieczenie OCP w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym jest istotnym elementem działalności przewoźnika. Zabezpiecza ono przewoźnika przed ewentualnymi kosztami związanymi z utratą lub uszkodzeniem powierzonej do przewozu przesyłki. Ubezpieczenie OCP w krajowym transporcie drogowym działa na terenie Polski, natomiast w ruchu międzynarodowym rozpoczyna się ochrona już od momentu przyjęcia przesyłki w kraju, aż do momentu jej zdania u odbiorcy za granicą.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż niektórzy mniejsi przewoźnicy, aby zaoszczędzić środki finansowe „podpinają” się pod ubezpieczenie OCP firmy dla której wykonują przewóz jako podwykonawca – w takim przypadku w momencie zaistnienia szkody muszą liczyć się z możliwością otrzymania tzw. regresu szkody, czyli Towarzystwo Ubezpieczeniowe wezwie sprawcę szkody do zwrotu poniesionych kosztów na wypłatę odszkodowania – najbezpieczniej zatem jest posiadać własną polisę OC przewoźnika.

Ubezpieczenie OC spedytora

Ubezpieczenie OC spedytora zawierane jest przez firmy zajmujące się obsługą przewozu towarów w kraju jak i za granicą. Przedsiębiorca może się ubezpieczyć na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji. Przykładowe czynności spedycyjne mogące podlegać ubezpieczeniu: składowanie, pakowanie, przepakowywanie, kontrola ilościowa i wagowa,kontrola stanu przesyłki, przygotowanie dokumentów przewozowych, odprawa celna towaru, załadunek i wyładunek towaru…

Ubezpieczenie mienia w transporcie drogowym – CARGO

Ubezpieczenie to obejmuje ochroną przewóz mienia własnego lub znajdującego się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie umowy. Transport może być wykonywany samochodem, koleją, statkiem, promem czy samolotem.

Mamy do wyboru dwa zakresy ubezpieczenia: od ryzyk nazwanych (pożar, piorun, wybuch, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, lawinę, zapadanie i osuwanie się ziemi, spadnięcie przedmiotu na środek transportu, wypadek środka transportu, kradzieży z włamaniem i rabunku ładunku oraz kradzieży ładunku wraz ze środkiem transportu, czynności załadunkowych i wyładunkowych mienia) lub od wszystkich ryzyk (all risk).

Grupowe pracownicze ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie pracownicze na życie zostało opisane w dziale „Ubezpieczenia na życie”

Skontaktuj się z naszymi pracownikami

Klienci
  • Kantor Gold
  • Impulso
  • FHU Stańczyk
  • Cukiernia Aleksander
  • In Time
  • Restauracja Marlin