Oszczędzaj czas i pieniądze

Ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenia rolnicze można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. Każda osoba posiadająca 1ha gruntów jest zobowiązana do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz jeżeli na terenie gospodarstwa rolnego znajdują się zabudowania również do ubezpieczenia budynków, także każdy producent rolny, który otrzymuje dopłatę obszarową jest zobowiązany do ubezpieczenia 50% areału upraw. Dobrowolne to np. ruchomości domowe, maszyny rolnicze, NNW i  inne.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego zawiera się na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm. Z ustawy tej wynika obowiązek ubezpieczenia budynku od momentu przykrycia go dachem, a kończy się z chwilą osiągnięcia przez budynek 100% zużycia technicznego lub w momencie wydania ostatecznej decyzji właściwych organów o przeznaczeniu budynku do rozbiórki. Nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu także budynki o powierzchni do 20m2, namioty i tunele foliowe. Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.

Obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Każdy właściciel gospodarstwa rolnego jest zobowiązany do zakupu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa. Obowiązek ten powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.  Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracuje w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel pokryje także koszty poniesione w celu zapobieżenia szkody oraz koszty ochrony prawnej w postępowaniu karnym.

Obowiązkowe ubezpieczenie upraw

Zgodnie z ustawą o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2005 r., Nr 150, poz. 1249 z póź. zm.), rolnicy zobowiązani są zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych ubezpieczając co najmniej 50 % powierzchni upraw, do których zgodnie z ustawą przysługują dopłaty do składek ubezpieczeniowych. Obowiązkowi ubezpieczenia podlegają uprawy: zbóż, kukurydzy, rzepaku i rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych, truskawek (owoce i rośliny), drzew i krzewów owocowych (owoce i nasadzenia), roślin strączkowych, warzyw gruntowych.
Aby spełnić obowiązek ubezpieczenia należy je ubezpieczyć od co najmniej jednego z następujących ryzyk: gradobicia, powodzi, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, suszy. Dotacje do składki obejmują również ryzyko: uderzenia pioruna, huraganu, deszczu nawalnego i lawiny.

Dobrowolne ubezpieczenia rolne

Skontaktuj się z naszymi pracownikami

Klienci
  • Kantor Gold
  • Impulso
  • FHU Stańczyk
  • Cukiernia Aleksander
  • In Time
  • Restauracja Marlin